คือชื่อบรรทัดรบของสหรัฐฯที่ถูกยกเลิกในปี 1950 และไม่มีเกมหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หุ่นยนต์ไม่สามารถเขียนบทความได้สล็อต PGเนื่องจากหุ่นยนต์ไม่มีความคิดหรือความรู้สึก และไม่สามารถเขียนบทความได้ด้วยภาษาไทยที่มีความหมายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์